Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022

Lektor: Ing. Jiří Klíma

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno.

Datum: 26.4.; 10.5.; 24.5.2022

Čas: 9,00 - 15,00

Popis

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V roce 2022 Vám opět nabízíme program vzdělávání zaměřený na problematiku hmotného a nehmotného majetku. Po dvouleté covidové pauze doufáme, že v letošním roce program vzdělávání proběhne, a to s prezenční účastí. V současné chvíli předpokládáme, že konec dubna  a květen 2022 bude příznivější a semináře již budou probíhat bez omezení. Zájemce žádáme, aby se přihlásili, ale úhradu neprováděli, dokud nebudou vyzváni. Celý program bude pouze s osobní účastní (bez online přenosu).

„Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022“

 Celý program je rozdělen do 3 přednášek, které se budou konat vždy v úterý   od 9,00 – 15,00 hodin, v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno.

Lektor celého programu: Ing. Jiří KLÍMA – prezident SUDP

Přihlášky zasílejte do 5.3.2022 přes www.sudp.cz nebo  na email: info@sudp.cz příp. poštou na SUDP, Vídeňská 89, 639 00 Brno.  Na tento program je pouze omezený počet míst, max. cca 50 - 70 osob. 

 Informace o termínu platby budou rozeslány pouze přihlášeným členům.

Program vzdělávání není  hrazen z členského příspěvku. Platbu neposílejte, dokud nebude vyzváni. Samozřejmě se budeme řídit nařízením vlády ohledně covidové situace. Program vzdělávání nebude formou ONLINE přenosu, bude pouze s osobní účastí. Pokud epidemiologická situace nedovolí, program se neuskuteční.

Od 1.2.2020 je Sdružení účetních a daň. poradců, z.s. plátcem DPH.

Cena za celý program včetně DPH činí 3.630,- Kč  (3000,- Kč + 630,- Kč DPH)

Přednášky nelze objednávat jednotlivě.

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2022  

Obsahem tohoto programu je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. Ve třetím semináři je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

Obsah prvního semináře:

Datum: 26. dubna 2022             9,00 – 15,00 hodin

 • Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
 • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
 • Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
 • Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
 • Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
 • DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
 • Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
 • Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
 • Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

Obsah druhého semináře:

Datum: 10. května 2022                        9,00 – 15,00 hodin

 • Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
 • Stanovení vstupní ceny
 • Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
 • Dotace na majetek, účtování
 • Náklady spojené se získáním dotace
 • Vyvolaná investice
 • Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
 • Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
 • Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
 • Majetek vyloučený z odpisování
 • Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
 • Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
 • Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
 • Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

Obsah třetího semináře:

Datum: 24. května 2022                        9,00 – 15,00 hodin

 • Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
 • Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
 • Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
 • Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
 • Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
 • Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
 • Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
 • Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
 • Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
 • Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí