Účetní závěrka podnikatelů v roce 2023

Lektor: Ing. Dana Vankeová

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno nebo ONLINE přenos

Datum: 29. listopadu 2023

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti ,
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech,
 • Inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
 • Dlouhodobý majetek, oceňování, účetní odpisy oproti daňovým
 • Zásoby, účtování, oceňování, inventarizace
 • Opravné položky k jednotlivým složkám majetku –účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
 • Dohadné položky včetně cizoměnových
 • Náklady a výnosy v účetnictví i z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
 • Kursové rozdíly
 • Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
 • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
 • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 • České účetní standardy
 • Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví

 

Dokumenty ke stažení