Daňový řád I.

Lektor: Ing. Roman Landgráf

Garant: Ing. Jiří Klíma

Místo: Hotel AVANTI, Střední 61, Brno - velký sál; nebo ONLINE přenos

Datum: 21. září 2023

Čas: 9,00 - 14,00 hodin

Popis

Seminář bude rozložen do dvou dnů., vždy od 9,00 do 14,00 hodin. Záznam obou přednášek bude k dispozici na webu až do 28.9.2023. Sál je pouze pro 50 osob, k osobní účasti se přihlašujte opravdu jen ve vážném zájmu o osobní účast. 

Posluchači se na tomto semináři dozví základní teoretické, metodické i praktické poznatky a použitelné dovednosti  pro úspěšné zvládnutí komunikace s finančními úřady, a to nejen v souvislosti s podáváním daňových přiznání, hlášení a vyúčtování jednání, ale též ostatních ústních či telefonických jednáních, včetně místních šetření, daňové kontroly a jiných postupů finančního úřadu.

Základní programové schéma:

 • Právní minimum pro praktiky v oboru účetnictví a daní
  • co je „právo“, a co to znamená v praxi
  • daně jako téma nejen ekonomické, ale též právní
  • ústavně-právní fundament daňového práva – jak jej v praxi aplikovat
  • hmotné a procesní právo – proč a jak v praxi rozlišovat a aplikovat
  • základní metodologické poznámky k práci se zákony a judikaturou
  • použitelnost pokynů Generálního finančního ředitelství
 • Principy a zásady daňového práva (zejména procesního)
  • vyplývající z ústavního pořádku
  • vyplývající z daňového řádu
  • vyplývající z judikatury
  • jak je v praxi uplatňovat a vyžadovat
 • Správce daně
  • systém finančních úřadů
  • úřední osoby
  • místní příslušnost
  • metodické a praktické poznámky
 • Daňový subjekt
  • podnikatel jako daňový subjekt – kdo to je a jak jedná
  • „třetí osoba“ – kdo to může být, jak v praxi
  • zástupce – jednání prostřednictvím zmocněnce
  • „odborný konzultant“ – jak v praxi využívat
  • praktická rizika a problémy a jejich řešení, např. proč, kdy a jak zmocnit zástupce, jak napsat plnou moc
 • Lhůty
  • určení lhůty
  • počítání času
  • prodloužení lhůty
  • vybraná rizika a praktické dovednosti práce se lhůtami, např. první žádosti o prodloužení lhůty stanovené správcem daně musí správce daně vždy (v určitém rozsahu) vyhovět
 • Doručování správcem daně
  • způsoby doručování
  • doručování zástupci
  • elektronické doručování
  • praktické zkušenosti, praktická doporučení
 • Povinnost mlčenlivosti
  • mlčenlivost úředních osob, a kdy neplatí
  • mlčenlivost osob zúčastněných na správě daní
  • co to znamená v praxi
 • Dokumentace úkonů správce daně
  • protokol o ústním jednání
  • úřední záznam
  • spis
  • praktická rizika a doporučení, například proč a jak nahlížet do spisu
 • Daňová informační schránka
  • zřízení a přístup
  • kdy a jak v praxi používat
 • Podání na finanční úřad
  • obecná vers. „formulářová“ podání
  • způsoby a náležitosti podání
  • vady podání
  • příklady z praxe
 • Vyhledávácí činnost
  • „inkviziční“ činnost správce daně
  • vysvětlení
  • místní šetření – práva a povinnosti při tomto postupu
  • praktická doporučení
 • Daňová kontrola
  • podobnost s místním šetřením
  • zahájení, průběh, ukončení: např. kdy je zahájení nezákonné
  • příklady z praxe, praktická doporučení pro úspěšné zvládnutí
  • zda a kdy požádat o pomoc (nebo zastupování) odborníka
 • Postup k odstranění pochybností
  • čím se podobá či naopak liší od daňové kontroly
  • praktické postupy a doporučení
 • Dokazování
  • kdy a co se dokazuje
  • co může být důkazním prostředkem
  • jak se důkazní prostředky předkládají či navrhují
  • kdo a proč může být navrhnut a vyslechnut jako svědek, jak obvykle probíhá svědecký výslech
  • znalecký posudek a jeho praktické použití
  • příklady z praxe a judikatury, základní praktické dovednosti
 • Rozhodnutí
  • práva a povinnosti se stanovují výhradně rozhodnutím
  • závazný obsah a forma rozhodnutí
  • proti rozhodnutím se lze odvolat
  • Vybrané praktické poznámky a doporučení, např. telefonická výzva správce daně není závazným rozhodnutím, odvolání lze podat o bianco
 • Registrační řízení
  • oznamovací povinnost
  • rozhodnutí v registračním řízení
  • praktické poznámky
 • Daňové přiznání, hlášení, vyúčtování
  • pojem „daňové tvrzení“
  • řádné, opravné, dodatečné
  • lhůty pro podání
  • výzva k podání
  • praktické rady a doporučení, např. jak lze změnit či prodloužit lhůtu pro podání
 • Lhůta pro stanovení daně („prekluzivní“ lhůta)
  • jak je dlouhá a od kdy běží
  • kdy se prodlouží
  • kdy se rozběhne znovu
  • kdy neběží
  • praktické souvislosti, např. do kdy lze podat dodatečné přiznání, do kdy může být zahájena daňová kontrola a do kdy ukončena
 • Placení daní
  • údaje na „osobních daňových účtech“
  • „den platby“
  • pořadí úhrady
  • vrácení nebo použití přeplatku
  • posečkání nebo splátkování
  • námitka proti úkonu správce daně při placení
  • lhůty pro vymáhání nedoplatku, pro zánik přeplatku
  • praktická doporučení

 

Dokumenty ke stažení