Účetní závěrka podnikatelských právnických osob včetně změn v roce 2022 a 2023.

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová

Garant: Ing. Lenka Prášková

Místo: KD RUBÍN, Makovského nám. 3, Brno nebo ONLINE přenos

Datum: 28. listopadu 2022

Čas: 9,00 - 14,00

Popis

Osnova:

LEGISLATIVNI RAMEC, ZMĚNY V DUSLEDKU NOVELY ZU, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŚKA, ZMĚNY NUR 2022
INVENTARIZACE, OPRAVY CHYB MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
ODSOUHLASENÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU K ROZVAŽNÉMU DNI
DAŇOVÉ NEUZNATELNÉ VÝDAJE NA Ŕ 40 DPPO, POKYN D 22
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY HIM, OPTIMALIZACE POMOCÍ ODEPISOVÁNÍ
KURSOVÉ PŘEPOČTY K ROZVAŹNÉMU DNI
ZMĚNY V TVORBĚ OPRAVNÝCH POLOŽEK
REZERVY A JEJICH DAŇOVÝ ODPOČET, ZMĚNA ZÁKONA O REZERVACH
OCENÉNÍ CP A PODÍLÚ, ZMÉNA U MIKRO ÚJ, PŘEVOD MIKRO ÚJ NA MALOU A OPAČNĚ
DOHADNÉ POLOŽKY-NÁSTROJ PRO DAŇOVOU OPTIMALIZACI
ČASOVÉ ROZLIŚENÍ NÁKLADU A VÝNOSU
ODLOŽENÁ a SPLATNÁ DAŃ
CENA OBVYKLÁ a JEJÍ DOPAD DO ZÁKLADU DANĚ, TRANSFEROVÉ CENY A JEJICH ŔEŚENÍ
DODANĚNÍ ZÁVAZKU
UPLATNÉNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK OD ZÁKLADU DANÉ
SLEVY NA DANI, VÝPOČET SLEVY ZA ZPS
VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZÁLOH NA DAŇ
UPLATŇOVÁNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH LET, ZVÝŠENÍ LIMITU DARU, LOSS CARRYBACK
ODPOČET NA VĚDU A VÝZKUM,PRAKTICKÝ VÝCVIK
PLATNÝ TISKOPIS DP,PŔÍLOHY K DP
ZAHRNUTÍ ZAHRANIČNÍCH PŔÍJMU PO DO DPPO- ZAKLADNÍ PŘEHLED
KDO PODLÉHÁ POVINNĚDMU AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, KDO SESTAVUJE ZPRÁVU
O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE ZOK
JAK SPRÁVNÉ PŘIPRAVIT UJ NA AUDIT UZ, NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH A MEZINÁRODNÍCH
STANDARTU PRO AUDIT
POZOR NA PŘÍLOHY K UZ-ZEJMÉNA V OBLASTI ŘEŠENÍ NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚJ V DUSLEDKU COVIDU
ZPUSOBY PODANÍ DP A ZPUSOBY SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ROZDÉLOVÁNÍ HV VE SVĚTLE NOVELY ZOK OD 01.01.2021
ZÁKLADNÍ ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ -KONTROLA SPRÁVCE DANĚ, NOVELA DŘ 2021
ZÁSADNÍ NOVINKY DPPO 2022,2023
PŘÍKLADY Z PRAXE, ODPOVĚDI NA DOTAZY
Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR.

Dokumenty ke stažení